+387 35 230321

SOFT SKILLS

Kompanije koje žele da izgrade, održe i unaprijede svoju konkurentnost u savremenim uslovima poslovanja i na globalnom tržištu, suočavaju se sa izazovima ispunjavanja sve kompleksnijih zadataka, što, samo po sebi, nameće potrebu za korištenjem različitih znanja, vještina i sposobnosti, kao i potrebu za razvojem i implementacijom drugačijih i inovativnih pristupa radu. Prema najnovijim pokazateljima, soft skills vještine postaju ključna pretpostavka napredovanja u karijeri. Poslovna praksa pokazuje da 52% trenutnih pozicija na tržištu rada zahtijeva posjedovanje ovih vještina, a očekuje se da će soft skills do 2020. godine biti na samom vrhu ljestvice najvažnijih vještina u radnom okruženju. Istraživanja Univerziteta Harvard, također pokazuju da uspjeh na poslu u 85% slučajeva zavisi od razvijenosti soft skills vještina, a svega 15% od tehničkih znanja, te da u bućnosti treba težiti ka njihovom povezivanju.

U opuštenoj, prijateljskoj i domaćinskoj atmosferi Njemačkog centra za robotiku, i u saradnji sa njemačkom konsultantskom kućom Fraitag Coahing, mi sprovodimo inovativne i certificirane programe, koji su utemeljeni na najsavremenijim pristupima u domenu soft skills vještina i koji su sadržajno prilagođeni i lokalnom tržištu.

Šta su soft skills?

Soft skills je termin koji se koristi kako bi se opisale osobne vještine koje se, prije svega, odnose na sposobnost i umijeće rada na sebi, na sposobnost da upravljamo i kontrolišemo svoje emocije i reakcije, osvijestimo i mijenjamo svoje navike, stavove, radnu etiku, motivaciju i, samim time, i osobne komunikacijske sposobnosti. U poslovnom okruženju stepen razvijenosti soft skills vještina određuje našu prepoznatljivost (radni identitet), naš odnos prema drugima i odnos drugih prema nama, i, tako, u velikoj mjeri utiče na našu uspješnost u suočavanju sa različitim poslovnim izazovima. Soft skills vještine su povezane sa izgradnjom kvalitetnih međuljudskih odnosa, sa sposobnostima rada u timovima, kao i sa našim sposobnostima u prodajnim, prezentacijskim, facilitatorskim, mentorskim, trenerskim i mnogim drugim aktivnostima.

Naši partneri

Komunikacija i Promjene

Komunikacija i Promjene

Osnovni trening Komunikacija i Promjene kroz teorijske okvire, interaktivne vježbe, diskusiju i samorefleksiju, pruža uvid u svijet soft skills vještina. Program nas vodi ka boljem razumijevanju vlastitih komunikacijskih navika i izgradnji efikasnih odnosa u profesionalnom i ličnom životu, ka razvijanju sposobnosti aktivnog slušanja kao sastavnog dijela komunikacijskih procesa, te nas priprema ulozi lidera koji će inspirisati i motivisati zaposlene.

Vrijeme trajanja: 2 dana
Tezina kursa: POČETNI
Cijena: NA UPIT
Team Building

Team Building

Zabavan i izazovan način realizacije Team Building programa omogućava sticanje znanja i razvijanje vještina za iskorištenje potencijala timskog duha i rada. Fokus edukacije je na prepoznavanju karakteristika ličnosti i kompetentnosti potencijalnih članova tima, na izboru članova tima uz sve uvažavanje komplementarnosti (kako njihovih znanja i vještina, tako i njihovih ličnih osobina), na uspostavljanju kvalitetne komunikacije i pozitivne socijalne atmosfere, na upravljanju konfliktima u timu, na vođenju tima itd, a sve u svrhu postizanja maksimalnog radnog učinka i uspješne realizacije poslovnog cilja.

Vrijeme trajanja: 2 dana
Tezina kursa: NAPREDNI
Cijena: NA UPIT
Osnove Liderstva

Osnove Liderstva

Program Osnove Liderstva podrazumijeva propitivanje i razumijevanje sebe i vlastite uloge u odnosima s drugim ljudima, kako u radnoj organizaciji i tako i u društvu, uopće. Unatoč mitu da je liderstvo rezervisano samo za pozicije moći, njega (liderstvo) mogu prakticirati svi na bilo kojem organizacijskom nivou ili organizacijskom dijelu, neovisno da li zauzimaju ili ne zauzimaju i neku formalnu menadžersku poziciju. Preuzimanje odgovornosti za vlastiti razvoj, oslanjanje na vrijednosti otvorenosti, uvažavanje drugih, spremnost za izazove, vladanje sobom i izgradnja dijaloga, sve to nas osposobljuje za razvoj vlastitog stila vođenja.

Vrijeme trajanja: 2 dana
Tezina kursa: POČETNI
Cijena: NA UPIT
Soft Skills u prodaji

Soft Skills u prodaji

Program Soft Skills u prodaji omogućava prepoznavanje i razumijevanje vlastitih slabosti u procesu komunikacije s drugima, sa kupcima i klijentima (stepen vlastite emocionalne inteligencije, sposobnost empatijskog slušanja i razumijevanja potreba drugih, vještine verbalnog i neverbalnog izražavanja i dr.), razvijanje onih komunikacijskih vještina (pomoću interaktivnih vježbi, diskusije i samorefleksije) koje će omogućiti razumijevanje povezanosti emocija i radne efikasnosti, izgradnju individualnog pristupa kupcu/klijentu, sticanje povjerenja na relaciji proizvođač – kupac/klijent, te sprečavanje i rješavanje konfliktnih situacija sa kupcima/klijentima, sve u cilju uspješne poslovne realizacije i prodaje.

Vrijeme trajanja: 2 dana
Tezina kursa: NAPREDNI
Cijena: NA UPIT